انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 شهروندان قبرسي و اتحاديه اروپا در قبرس زندگي مي كنند.

تحت شرايط قوانين قبرس، به قبرسي ها يا افراد قبرسي اصل، علاوه بر شهروندان اتحاديه اروپا كه ساكن دائمي قبرس هستند، اجازه خريد هرگونه دارايي و املاك بدون هيچ گونه محدوديتي داده مي شود
وضعيت سكونت توسط اداره حوزوي بخش شناسايي و تعيين مي شود كه شخصي كه به مدت  185 روز و يا بيشتر در سال در قبرس زندگي كند، شهروند قبرسي محسوب مي شود. محدوديتي كه طي آن شهروندان

اتحاديه اروپا نبايد در قبرس سكونت داشته باشند و مقيم قبرس نباشند، بعد از ماه مي سال 2009 به پايان خواهد رسيد و با تمام شهروندان اتحاديه اروپا به طور برابر و همچون شهروندان قبرسي ، بدون توجه به وضعيت سكونت آنها ، رفتار خواهد شد.

 مرحله 1. پيدا كردن يك دارايي و يك مشاور حقوقي.
زمانيكه شما تصميم به خريد يك ملك بگيريد، ما به موكلان خود توصيه خواهيم كرد كه مشاور حقوقي پيدا كنند كه منافع آنها بيان كرده و تمام كنترل هاي قانوني ضروري را اعمال كنند، چرا كه ممكن است آنها مقيم دائمي قبرس نباشند. يك مبلغ پيش پرداخت رزروي معمولا حدود 2000€ براي حفظ مال مورد نياز است. در صورتي كه موكل ما تصميم خود را عوض كند، ما اين مبلغ را پس مي دهيم .(اين مبلغ از ما استرداد مي شود

مرحله2.  امضاي قرار داد.
 يك ماه بعد از پرداخت هزينه رزرو بيعانه قرارداد بايد بين طرفين منعقد و امضا شود.اولين پرداختي نيز بايد در حين امضاي قرارداد پرداخت شود.

اگر معامله به صورت off-plan  خارج از طرح انجام شود، هزينه پرداختي قيد شده در قرارداد از طريق برنامه اي كه در قرارداد بيان مي شود و با پيشرفت و تكميل مراحل ساختماني پرداخت مي شود

ه طور خلاصه:

 1. - يك مبلغ بيعانه توافقي به فروشنده پرداخت مي شود.
 2. %  30  از قيمت توافقي در حين امضاي قرارداد پرداخت مي شود.
 3. 20 % از قيمت توافقي در زمان تكميل فونداسيون پي و اسكلت ساختماني پرداخت مي شود.
 4. 20%  از قيمت توافقي بعد از تكميل مرحله آجر كاري و تحويل آن پرداخت مي شود.
 5. 20%از مبلغ توافقي بعد از تكميل مراحل كف كف سازي -  درودگري (نجاري (پرداخت مي شود.
 6. 10%  از قيمت توافق شده زمان تحويل ملك پرداخت مي شود.

 -  هر مرحله از ساختمان كه تكميل مي شود نامه اي از سوي معمار به مشاور فرستاده  مي شود تا او مشتريان (موكلان ( را از تكميل مرحله جديد مطلع ساخته و آنها اعلام كند كه بايد هزينه مربوط  پرداخت شود.

مرحله 3-  ماليات بندي و ثبت دارايي:
 زمانيكه قرارداد و فروش توسط همه طرفين امضا مي شود، خريدار متعهد به پرداخت حق تمبر كه 0.15 %   ارزش  ا بازاري مالي دارايي كه قيمت آن تا  € 170.860  و 0.20 %   دارايي كه قيمت آن بالاتر از  170.860 €  است،  مي باشد

-  قرارداد بايد 30  روز بعد از امضاي آن تمبر زده شود .اين كار بايد به منظور ثبت زمين براي پذيرش قرارداد انجام شود كه اين كار بايد به محض پرداخت حق تمبر انجام شود.

 زمانيكه قرارداد توسط اداره ثبت اسناد زمين پذيرفته مي شود ، از دارايي حفاظت شده و نمي توان آن را به كس ديگري فروخت.

خارجي ها و شهروندان غير اروپايي غير اتحاديه اروپايي

 براي شهرونداني كه اهل ايالاتي غير از ايالات اتحاديه اروپا هستند، هنگام خريد دارايي در قبرس، ويزايي براي موكل (خريدار( به منظور آمدن به قبرس و بازديد از ملك در زمان ساخت آن صادر مي شود. در زمان تكميل ساختمان ، يك ويزاي چندگانه صادر مي شود و مالك مي تواند آزادانه به قبرس و از قبرس سفر كند و اين ويزا از سال 2010  به بعد دارنده آن اجازه ورود به 27  كشور  اروپايي ديگر را مي دهد

 شركت ما به تمام موكلان (خريداران) خود در دستيابي به اين ويزا ، زمانيكه از ما دارايي را مي خرند ،كمك مي كنند.
 
 در حال حاضر ، مجوز اقامت تنها به مليت هاي قبرسي كه اصالت آنها از قبرس است و يا شهرونداني كه عضو اتحاديه اروپا هستند ، و قبرس كشور محل سكونت (اقامت) دائمي آنها مي باشد ،صادر مي شود.

 يك استثناء در مورد مديران شركت هاي ساحلي كه اقامت دائم در قبرس دارند يعني حداقل  183 روز در سال در آنجا زندگي مي كنند وجود دارد. شهروندان غير اتحاديه اروپايي ،   مي توانند يك دارايي را به نام خود خريداري (ثبت( كنند. در صورت تمايل به خريد و ثبت بيش از يك دارايي به نام خود، براي انجام اين كار يك شركت بايد تاسيس شود

مرحله 1. پيدا كردن يك دارايي و يك مشاور حقوقي.
زمانيكه شما تصميم به خريد يك دارايي (ملك) مي گيريد ، ما به موكل خود پيشنهاد مي كنيم كه يك مشاور حقوقي پيدا كند كه منافع آنها را به آنها بازگو كرده و تمام كنترل هاي قانوني ضروري را انجام دهند. چرا كه ممكن است آنها به صورت دائمي مقيم قبرس نشوند. يك مبلغ بيعانه معمولا حدود 2000€  براي خريد يك دارايي بايد پرداخت شود. در صورتي كه تصميم خريدار عوض شود، ما اين مبلغ را باز پس مي دهيم.(هزينه بيعانه قابل استرداد است.

 مرحله 2.  امضاي قرارداد .

ك ماه بعد از پرداخت بيعانه، قرارداد بايد تنظيم و توسط طرفين امضا شود . اولين قسط پرداختي نيز بايد در حين امضاي قرارداد پرداخت شود.

 در صورتي كه خريد دارايي به صورت off-plan  باشد، نحوه پرداخت هزينه قرارداد به صورت برنامه اي مي باشد كه به مراحل پيشرفت و تكميل ساختمان سازي ربط دارد

به طور خلاصه :

 1. - يك بيعانه توافقي به فروشنده پرداخت مي شود.
 2. 40%  از قيمت توافقي در هنگام امضاي قرارداد پرداخت مي شود.
 3. از قيمت توافقي بعد ازتكميل فونداسيون (پي) و اسكلت ساختماني پرداخت مي شود %20
 4. 20% از قيمت توافقي بعد از آجر كاري و تحويل آن پرداخت مي شود.
 5. 10%  - از قيمت توافق يافته بعد از تكميل كف (كف سازي) و نجاري ساختمان درودگري پرداخت مي شود.
 6. 10%  از هزينه توافق يافته هنگام  تحويل دارايي پرداخت مي شود.

  هر مرحله كه تكميل مي شود ، نامه اي از سوي معمار به مشاور فرستاده  مي شود كه در آن تكميل مرحله   تصريح شده است و آن مشاور حقوقي بايد موكل  (خريدار) را از پرداخت هزينه مربوط  به مرحله مطلع سازد.

 مرحله  3- ماليات بندي و ثبت دارايي.
زمانيكه قرارداد فروش بين تمام طرفين امضا مي شود، خريدار متعهد به پرداخت حق تمبر به ازاء 0.15% ارزش بازاري مالي كه قيمت آن تا 170860€ و0.20%  مالي كه قيمت آن بيشتر از 170860€  است، مي باشد.

قرارداد بايد تا 30  روز بعد از امضاي آن تمبر شود. اين كار بايد به منظور ثبت دارايي در اداره ثبت املاك انجام شود كه به محض پرداخت حق تمبر انجام مي شود.

 زمانيكه قرارداد از سوي اداره ثبت املاك پذيرفته مي شود، دارايي محفوظ بوده و قابل فروش به افراد ديگري نمي باشد.
 

© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند